محصولات

دوره بازرسی چشمی جوش – VT

با گذراندن دوره آموزش بازرسی چشمی جوش سطح ۱ و ۲ در این آموزشگاه ضمن آشنائی کامل با مفاهیم بازرسی جوش گواهینامه معتبر فارسی و بین المللی دریافت کنید.

2500000 تومان 1800000 تومان

بازرسی سندبلاست و رنگ سطح 1 و 2

با گذراندن دوره آموزش بازرسی سندبلاست و رنگ سطح 1 و 2 در این آموزشگاه ضمن آشنائی کامل با مفاهیم سندبلاست، رنگ و پوشش های صنعتی گواهینامه معتبر فارسی و بین المللی دریافت کنید.

3000000 تومان 2500000 تومان

دوره تخصصی بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره

دوره تخصصی بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره

3000000 تومان 2500000 تومان

دوره تخصصی بازرسی خطوط لوله انتقال

با گذراندن دوره آموزش دوره تخصصی بازرسی خطوط لوله انتقال ضمن آشنائی کامل با مفاهیم بازرسی خط لوله (بر اساس استاندارد API1104) گواهینامه معتبر فارسی و بین المللی دریافت کنید.

3000000 تومان 2500000 تومان

دوره تخصصی ایمنی و بهداشت صنعتی

با گذراندن دوره آموزش ایمنی و بهداشت صنعتی سطح 1 و 2 در این آموزشگاه ضمن آشنائی کامل با مفاهیم دوره ایمنی و بهداشت صنعتی گواهینامه معتبر فارسی و بین المللی دریافت کنید.

2500000 تومان 1800000 تومان

دوره تخصصی آزمایش غیرمخرب مایع نافذ (PT) سطح 1 و 2

با گذراندن دوره آموزش تست مایع نافذ (PT) سطح 1 و 2 در این آموزشگاه ضمن آشنائی کامل با مفاهیم تست مایع نافذ گواهینامه معتبر فارسی و بین المللی دریافت کنید.

2000000 تومان 1800000 تومان