دوره های مجازی

دوره های مجازی

آموزش مجازی

لیست کامل دوره های مجازی:
گروه بازرسی فنی :

– دوره مجازی بازرسی چشمی جوش (سطح ۱و۲)

-آموزش مجازی بازرسی سندبلاست و رنگ سطح ۱ و ۲

– آموزش مجازی بازرسی جوش در ساختمان

– آموزش مجازی بازرسی خطوط لوله انتقال

-آموزش مجازی بازرسی لوله کشی صنعتی (پایپینگ)

– آموزش مجازی بازرسی ساخت مخازن ذخیره

– آموزش مجازی بازرسی ساخت مخازن تحت فشار

– آموزش مجازی بازرسی سازه های فلزی سطح ۱و۲

– آموزش مجازی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی سطح ۱

– آموزش مجازی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی سطح ۲
گروه آزمایشات غیرمخرب :

– دوره تخصصی آموزش مجازی بازرسی چشمی جوش – VT

– دوره تخصصی آموزش مجازی بازرسی مایع نافذ – PT

– دوره تخصصی آموزش مجازی تست ذرات مغناطیسی – MT

– دوره تخصصی آموزش مجازی تفسیر تست رادیوگرافی – RTI

– دوره تخصصی آموزش مجازی تست التراسنیک – UT

– دوره تخصصی آموزش مجازی تست جریان های گردابی – ET
گروه حفاظت از خوردگی :

– دوره تخصصی آموزش مجازی بازرسی رنگ و پوشش سطح ۱

– دوره تخصصی آموزش مجازی بازرسی رنگ و پوشش سطح ۲

– دوره تخصصی آموزش مجازی حفاظت کاتدیک در خطوط لوله
گروه استاندارد و آیین نامه :

– دوره تخصصی آموزش مجازی الزامات و تشریح کامل استاندارد API 1104

– دوره تخصصی آموزش مجازی الزامات و تشریح کامل استاندارد API 650

– دوره تخصصی آموزش مجازی الزامات و تشریح کامل استاندارد AWS D1.1

– دوره تخصصی آموزش مجازی الزامات و تشریح کامل استاندارد IPS

– دوره تخصصی آموزش مجازی نشریه ۲۲۶ سازمان مدیریت

– دوره تخصصی آموزش مجازی نشریه ۳۰۶ سازمان مدیریت

– دوره تخصصی آموزش مجازی نشریه های سازمان نظام مهندسی

– دوره تخصصی کلید فولاد سطح ۱ و ۲
گروه طراحی و محاسبات فنی :

– دوره تخصصی طراحی جوش در سازه های فلزی

– دوره تخصصی کلید فولاد

گروه مهندسی عمران :

– دوره تخصصی آموزش مجازی آیین نامه های نظام مهندسی ساختمان

– دوره تخصصی آموزش مجازی بازرسی جوش در ساختمان

– دوره تخصصی آموزش مجازی نقشه کشی صنعتی سطح ۱

– دوره تخصصی آموزش مجازی نقشه کشی صنعتی سطح ۲
گروه برنامه ریزی و مدیریت پروژه :

– دوره تخصصی زمانبندی و کنترل پروژه های صنعتی سطح ۱

– دوره تخصصی زمانبندی و کنترل پروژه های صنعتی سطح ۲

– دوره تخصصی زمانبندی و کنترل پروژه های صنعتی سطح ۳

گروه ایمنی و بهداشت صنعتی :

– دوره تخصصی آموزش مجازی ایمنی و بهداشت صنعتی HSE سطح ۱ و ۲

– دوره تخصصی آموزش مجازی ایمنی و بهداشت صنعتی HSE پیشرفته

– دوره تخصصی آموزش مجازی ایمنی جرثقیل های صنعتی

– دوره تخصصی آموزش مجازی ایمنی در کارخانه صنعتی
گروه کنترل کیفیت جامع :

– دوره تخصصی آموزش مجازی کنترل کیفیت سطح ۱ – QC

– دوره تخصصی آموزش مجازی کنترل کیفیت سطح ۲ – QC

– دوره تخصصی آموزش مجازی تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2007

– دوره تخصصی آموزش مجازی تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS

– دوره تخصصی آموزش مجازی تشریح معیارهای مدل EFQM
مشاهده انواع گواهینامه های آموزشی:

– گواهینامه موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران

– گواهینامه شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)

– گواهینامه انجمن آزمایشات غیرمخرب آمریکا (ASNT)

– گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای کشور

– گواهینامه دانشگاه صنایع و معادن ایران

– گواهینامه انجمن کیفیت ایران


هیچ محصولی یافت نشد.