معرفی کوتاهی در مورد دوربین رادیوگرافی صنعتی اشعه گاما – Gamma Projector

 

دستگاه کامل رادیوگرافی گاما شامل قسمتهای زیر می باشد :

دوربین گاما

دوربین گاما

شکل 1 – دوربین رادیوگرافی سنتینل ) sentinel )

 

 محفظه پرتودهی )دوربین( با هلدر

 لوله هدایت )گاید تیوب(

 کنترل از راه دور )کرنک(

 

شکل 2 – معرفی کامل قسمتهای دوربین رادیوگرافی صنعتی

اصول کار محفظه پرتو دهی-دوربین رادیوگرافی

محفظه پرتو دهی دوربین رادیوگرافی شامل حفاظ اورانیوم تهی شده و جعبه فولادی با دسته و پایه ها می باشد.

وقتی هلدر در وضعیت ایمن قرار دارد کپسول چشمه در مرکز کانال دوربین قرار دارد. کپسول چشمه بامواد حفاظ در تمام اطرافش محصور شده است. مکانیزم ایمن هلدر از آزاد شدن ناخواسته هلدر از وضعیت ایمن ولغزش از محفظه پرتو دهی )دوربین( جلوگیری می کند. مکانیزم ایمن نگهدارنده تنها زمانی ازقفل باز می شود که حفاظ پرتودهی )دوربین( و کنترل از راه دور )کرنک( درست وصل شده باشند.

بعداز اتصال کنترل از راه دور )کرنک( و حفاظ پرتودهی )دوربین(، قفل دوربین باید باز شود. در این وضعیت هیچگونه افزایشی در میزان آهنگ پرتو ایجاد نمی شود. اگرغلاف پرتودهی )لوله هدایت – گاید تیوپ( و کنترل از راه دور )کرنک( متصل نشده باشند ، دو انتهای کانال چشمه باید با درپوش ها )کپ ها( درقسمت عقب وجلو بسته باشند. این کار باعث جلوگیری از ورود خاک و زیانهای مکانیکی می شود.

 

اصول کارلوله هدایت )گاید تیوپ(

کار لوله هدایت )گاید تیوپ(، هدایت ایمن چشمه به وضعیت کاری وبازگشت مجدد چشمه بداخل شیلد اورانیوم است. اجزای کامل کار لوله هدایت )گاید تیوپ( عبارتنداز : رابط لوله هدایت ، لوله هدایت و نوک پرتودهی )ترمینال چشمه – پیپت( و کلیماتور. نوک پرتودهی و کلیماتور میتواند با استفاده ازیک رابط لوله هدایت )کوپلینگ جلو( و یا کانکشن که کارخانه سازنده تهیه نموده مستقیما” به محفظه پرتودهی )دوربین( متصل شود.

وقتی به محفظه پرتودهی )دوربین( وصل می شود رابط لوله هدایت )کوپلینگ جلو( یکی از موانع مکانیزم قفل نگهدارنده چشمه )هلدر( را آزاد می کند. لازم است انتهای قسمت جلو لوله هدایت را به نوک پرتودهی یا به کلیماتوری متصل به نوک پرتودهی بسته شود.

 

شکل 3 – نمونه ایی از یک کولیماتور تخت تتگستنی درجه یک با وزن استاندارد 450 گرم و یک دهم کننده

 

شکل 4 – نمونه ایی از یک شلنگ گاید تیوب درجه یک

 

شکل 5 – نمونه ایی از یک پیپت گاید تیوب استاندارد یا نوک پرتودهی.

 

شکل 6 – نمونه ایی از کپ عقب دوربین سنتینل

اصول کار کنترل از راه دور )کرنک(

کار کنترل از راه دور )کرنک( راندن هلدر به خارج محفظه نگهدارنده )دوربین(، از درون لوله هدایت )گاید تیوپ(،به محل پرتودهی می باشد. در طراحی استاندارد طول کنترل از راه دور )کرنک( 10 متر می باشد. اجزای کنترل از راه دور )کرنک( شامل : رابط کنترل از راه دور )کوپلینگ عقب( ، شلنگ کرنک ، کابل کنترل )فنر( وجعبه دنده )گیربکس( می باشند .

وقتی کنترل از راه دور )کرنک( به محفظه پرتودهی )دوربین( وصل می شود یکی از موانع مکانیزم قفل نگهدارنده چشمه )هلدر( را آزاد می کند. کار کرنک روی جعبه دنده )گیربکس( انتقال هلدر به محل پرتودهی می باشد.

 

شکل 7 – نمونه ایی از کرنک کامل رادیوگرافی درجه یک با شلنگ آمریکایی

اصول کارقفل دوربین

قفل اتوماتیک دوربین شامل چندین وسیله ایمنی است که مستقل از یکدیگر کار می کنند.ثابت و محکم گرفتن هلدر در داخل محفظه پرتودهی )دوربین( که مانع حرکت ناخواسته هلدر میشوند. قبل از قرار گرفتن هلدر در وضعیت پرتودهی سه اتصال باید انجام گرفته باشد:

1 – رابط لوله هدایت )کوپلینگ جلو( به محفظه پرتودهی )دوربین(

2 – کابل کنترل )فنر( به هلدر

3 – رابط کنترل از راه دور)کوپلینگ عقب( به محفظه پرتودهی )دوربین(

این سه مرحله باید تکمیل شود تا بتوان با ایمنی کامل قفل را باز کرد.

در سیستم های قفل اتوماتیک )پازیلاک( این سه مرحله باید تکمیل شود تا به محض اینکه قفل باز میشود، اهرم بازکننده را فشار داد تا مکانیزم ایمنی خودکار )نشانگر “باز” )قرمز(( بطور کامل آزاد شود. بعد از خارج کردن و برگرداندن هلدر مکانیزم اتوماتیک قفل بطور خودکار هلدر را بلوکه نموده وآنرا در وضعیت ایمن )نشانگر”بسته”)سبز(( نگه می دارد.

 

شکل 8 – اجزای اصلی دوربین هنگام عملیات رادیوگرافی

درباره آموزشگاه ایجوش

آموزشگاه ایجوش بعنوان مرکز آموزش و مهندسی جوش ایران، بزرگترین مرکز برگزاری دوره های فنی و مهندسی است که هم اکنون در زمینه های صنعتی دارای دوره های مختلف آموزشی می باشد. دوره بازرسی جوش سطح 1 و 2، دوره بازرسی سندبلاست و رنگ، دوره بازرسی مخازن ذخیره و تحت فشار، دوره آموزش پایپینگ و خطوط انتقال، تست های غیرمخرب، ایمنی و بهداشت صنعتی، کنترل کیفیت، نفت و گازی و ...